1

ผู้สอน : อ.สัณฐิตา ตันประเสริฐ และคณะ

ระดับชั้น ป. 5

x  cc  1  1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน :  อ.ณิชาภา ชุนสิทธิ์
              อ.สัณฐิตา  ตันประเสริฐ
              อ.มณธิรา ปันดี
              อ.กชกร เกียรติศรศรี