อบรมครูให้รู้จักวิธีการสร้างระบบการเรียนการสอนออน์ไลน์ (Course Online) ไม่ว่าจะเป็น การสร้างบทเรียนหรือเนื้อหาออน์ไลน์  แบบฝึีกหัด/ใบงานออน์ไลน์  แบบทดสอบออน์ไลน์

แนะนำการสร้างแบบสำรวจ แบบประเมิน ด้วย Google Form 

ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีใช้โปรแกรม Google Earth  การบันทึกและแบ่งปันตำแหน่งสถานที่