ผู้สอน : อาจารย์สุวารินทร์  โรจน์ขจรนภาลัย

           อาจารย์ปุณณภา  จงอนุกูลธนากร

           อาจารย์นารถนารี  ทองสมบูรณ์

           อาจารย์จิรารัตน์    ปั้นสุวรรณ

จำนวนหน่วยกิต :  4 หน่วยกิต

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6